Privacy policy

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Mechelair BV (KBO 0758.484.570), met maatschappelijke zetel te 2811 Hombeek, Heike 50 (hierna genaamd ‘Mechelair’) is een besloten vennootschap die als missie heeft om haar klanten een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te bieden en een financieel haalbare dienstverlening nastreeft. 

Elke woning is immers uniek en vraagt een andere aanpak, toegespitst op eigen wensen en budget. 

1.2 Mechelair heeft als voorwerp: 

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: 

– Verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen; 

– Verwarmingsketels; 

– Apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling; 

– Koeltorens; 

– Niet-elektrische zonnecollectoren. 

De elektrotechnische installatie van: 

– Elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen; 

– Bedrading voor telecommunicatiedoeleinden; 

– Bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels; 

– Schotelantennes; 

– Verlichtingssystemen; 

– Elektrische zonnecollectoren; 

– Elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstel, zonder toezicht op deze systemen. 

In het kader van de uitoefening van voornoemd doel verwerkt Mechelair persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

1.3 Gelieve deze privacyverklaring dan ook aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe Mechelair uw persoonsgegevens verzamelt, hoe Mechelair deze beschermt en voor hoelang Mechelair deze bewaart. 

Mechelair houdt uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk bij en beschermt deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en Mechelair behandelt uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. 

1.4 Indien u na het lezen van de privacyverklaring nog bijkomende vragen heeft kan u ons steeds bereiken op het nummer +32 471 60 50 08 of +32 491 22 68 39 of via e-mail op het adres info@mechelair.be. 

Verantwoordelijken binnen Mechelair zijn de heer Roy Pigg en de heer Jonas Van Loo, bestuurders. 

Artikel 2 Persoonsgegevens 

2.1 Mechelair verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van Mechelair en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan Mechelair (heeft) verstrekt. 

2.2 De persoonsgegevens die gebeurlijk door Mechelair worden verzameld zijn: 

– naam; 

– geboortedatum en -plaats; 

– adresgegevens; 

– telefoonnummer; 

– e-mailadres; 

– bankrekeningnummer, en 

– andere persoonsgegevens die u actief aan Mechelair heeft verstrekt in het kader van een overeenkomst. 

2.3 Mechelair heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij met toestemming van hun ouders of voogd of indien Mechelair hiertoe verplicht is door de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen. 

Artikel 3 Doel & grondslag 

3.1 Mechelair verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande, maar niet limitatief opgesomde, legitieme doelen: 

– om een overeenkomst te kunnen sluiten met Mechelair; 

– om de overeenkomst die u met Mechelair heeft gesloten en/of waarin uw belangen worden behartigd te kunnen behandelen en afhandelen; 

– om u, indien nodig, schriftelijk (bv. via e-mail) of telefonisch te kunnen bereiken. 

3.2 Deze verwerking gebeurt op basis van volgende wettelijke gronden: 

– om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Mechelair rusten; 

– ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon; 

– voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mechelair of van derden, of 

– omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen uzelf en Mechelair. 

Artikel 4 Toegang 

4.1 Binnen de organisatie van Mechelair kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan het personeel van Mechelair. 

4.2 Mechelair verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden. 

Deze derden moeten de vertrouwelijke aard van deze gegevens respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met de instructies van Mechelair. 

4.3 Met derden die Mechelair regelmatig gelast om uw persoonsgegevens te verwerken, sluit Mechelair een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. 

4.4 Uw gegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven aan lidstaten buiten de EU. 

Artikel 5 Termijn 

Mechelair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegelaten en strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming 

6.1 Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen. 

6.2 Mechelair maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven. 

Artikel 7 Rechten 

7.1 U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

7.2 Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mechelair. 

7.3 U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u aan Mechelair een verzoek kan richten om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. 

7.4 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mechelair.be 

7.5 Mechelair houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar alleszins binnen de dertig dagen, op uw verzoek. 

7.6 Volledigheidshalve dient onderlijnd dat voornoemde rechten onderhevig zijn aan een aantal uitzonderingen: 

Zo zal Mechelair niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 

7.7 Indien u meent dat Mechelair niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld heeft u tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

contact@apd-gba.be 

Artikel 8 Wijzigingen 

Mechelair behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy- en gegevensbescherming. 

© Mechelair (Air BV) | BE 0758.484.570 | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus