Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van elk aanbod geformuleerd door Mechelair BV (hierna genaamd ‘Mechelair’) en elke tot stand gekomen overeenkomst gesloten tussen Mechelair en enige derde (hierna genaamd ‘klant’). 

1.2 Alvorens de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. 

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen en gelden enkel voor de specifieke overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen. 

Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant zijn steeds ondergeschikt aan huidige algemene voorwaarden en binden Mechelair enkel en slechts in die mate dat ze uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard door Mechelair. 

1.4 De eventuele nietigheid van een van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen of het resterende gedeelte van de bepaling. 

Artikel 2 Gegevens 

2.1 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaves en al het overige informatiemateriaal voorafgaandelijk aan de contractsluiting aangeleverd door Mechelair worden enkel ter inlichting overgemaakt aan de klant en zijn slechts benaderende aanwijzingen. 

Alle elektronische communicatie uitgaande van Mechelair is louter indicatief en kan nooit de aansprakelijkheid van Mechelair in het gedrang brengen. 

2.2 De aldus verstrekte gegevens binden Mechelair niet en kunnen geen aanleiding geven tot klachten en/of prijsvermindering. 2 

Artikel 3 Totstandkoming 

3.1 Opgestelde aanbiedingen, offertes en prijsopgaves zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij de aanbieding, offerte of prijsopgave een andere geldigheidsduur voorziet. 

Deze aanbiedingen, offertes en prijsopgaves vermelden de contactgegevens van Mechelair BV, de essentiële eigenschappen van de aangeboden goederen en/of diensten, de prijs, de eventuele leveringskosten en de modaliteiten voor de eventuele terugname van de goederen. 

3.2 De overeenkomst wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan; deze komt slechts tot stand op het ogenblik van digitale ondertekening van het elektronisch bestelformulier ‘CloudSign’ – dat door Mechelair beschikbaar wordt gesteld via haar website https://mechelair.be – waarna de klant het ingevulde elektronische bestelformulier eveneens elektronisch overmaakt aan Mechelair. 

Na digitale ondertekening door de klant worden zowel de tijdstempel van de handtekening – weergegeven in Greenwich Mean Time (GMT) – als het IP-adres van de klant (ondertekenaar) vermeld op de door de klant aanvaarde offerte, waarna de klant een ‘Tekenbevestiging offerte’ ontvangt via e-mail. Deze e-mail bevat een kopie in PDF van de offerte met handtekening. 

Deze gewone elektronische handtekening is in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG. 

3.3 Aanvullingen en wijzigingen van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk gebeuren. 

3.4 Mondelinge toezeggingen door en mondelinge afspraken met Mechelair binden Mechelair slechts in de mate dat deze toezeggingen en/of afspraken nadien schriftelijk bevestigd werden door een bestuurder van Mechelair. 

Artikel 4 Herroepingsrecht 

De klant heeft het recht aan Mechelair BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief, dit alles binnen 14 kalenderdagen die volgen op het moment van het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

In geval van uitoefening van de klant van zijn herroepingsrecht, dient de klant wel in te staan voor de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de (eventueel geleverde) goederen. 3 

Artikel 5 Prijzen 

5.1 De prijzen zijn steeds exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld. 

5.2 Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant ondertekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. 

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule 

P = p {a + c (I/i)} waarbij: 

− P = de nieuwe prijs 

− p = de oorspronkelijke prijs 

a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (0,20) 

c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1) 

I = de nieuwe prijsindex voor de door Mechelair gekozen relevante bouwmaterialen (de maand tijdens dewelke de werf wordt beëindigd) 

i = de oorspronkelijke prijsindex voor de door Mechelair gekozen relevante bouwmaterialen (de maand die voorafgaat aan de datum van de overeenkomst) 

Lijst met de verschillende prijsindexen is te raadplegen via: https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=AFZ2010&lang=nl. 

5.3 Indien het prijsverschil meer dan 10% bedraagt, kan de prijsherzieningsformule in gezamenlijk overleg worden gecorrigeerd of door een andere berekeningsmethode worden vervangen of kan de klant afzien van de overeenkomst en overgaan tot eenzijdige beëindiging zonder betaling van een schadevergoeding. 

Artikel 6 Beroep op derden 

6.1 De klant gaat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, akkoord dat Mechelair voor (specifieke aspecten van) haar opdracht een beroep kan doen op andere gespecialiseerde partners (derden). 

6.2 Indien bij de behandeling van de opdracht beroep wordt gedaan op een gespecialiseerde partner, laat de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de keuze daarvan aan Mechelair. 4 

Artikel 7 Meerwerk 

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Mechelair, in overleg met de klant, boven de in de offerte/overeenkomst vastgelegde werkzaamheden, wordt gepresteerd. 

Dit meerwerk zal door Mechelair afzonderlijk in rekening worden gebracht. 

Artikel 8 Levering – Aanvaarding 

8.1 De overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en binden Mechelair niet. 

De overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de klant geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de opdracht te annuleren of schadevergoeding te vorderen. 

8.2 Indien partijen uitdrukkelijk een bepaalde leveringstermijn overeenkomen, wordt onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 8.1, deze termijn in elk geval verlengd indien de klant in gebreke blijft de noodzakelijke informatie, documenten, originelen, beelden enz. tijdig over te maken aan Mechelair; ook indien de klant de oorspronkelijke opdracht wijzigt of bijkomende opdrachten plaatst. 

Artikel 9 Betaling 

9.1 Behoudens andersluidend akkoord is de klant is ertoe gehouden bij elke bestelling en voor aanvang van werken of leveringen een voorschot van 40 % van de waarde der werken te betalen. 

Bij oplevering van de volledige bestelling is de resterende 60% verschuldigd. 

De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de opdracht alvorens de vooruitbetaling van het voorschot van 40% heeft plaatsgevonden. 

9.2 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het bankrekeningnummer van Mechelair BE34 3632 0569 3590, tenzij anders overeengekomen. 

Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. 

Alle opmerkingen en bezwaren van de klant betreffende de factuur dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum aangetekend aan Mechelair ter kennis te worden gebracht, bij gebreke waaraan de factuur als definitief aanvaard zal worden beschouwd. 

9.3 Bij gebreke aan tijdige betaling zijn tot op de datum van volledige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd aan 10% op jaarbasis. 5 

In dergelijk geval is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van de hoofdsom, met een minimum van 100,00 EUR. 

Eveneens zullen in dergelijk geval al de mogelijke prijsverminderingen en eventuele kortingen automatisch vervallen. 

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt bovendien het geheel van de prijs, vermeerderd met aankleven, al dan niet reeds gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar. 

9.4 Bij wanbetaling kan Mechelair na voorafgaande aangetekende ingebrekestelling, naar haar keuze, de samenwerking beëindigen of de dienstverlening opschorten totdat volledige betaling van openstaande facturen heeft plaatsgehad. 

Artikel 10 Ontbinding 

10.1 Mechelair kan, onverminderd haar andere rechten zoals onder meer bepaald in artikel 9.4, deze overeenkomst per aangetekend schrijven ontbinden wanneer de klant 8 kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling door Mechelair, in gebreke blijft één of meer van zijn/haar contractuele verplichtingen na te komen. 

10.2 Bij ontbinding van de overeenkomst door de klant, onverminderd het recht van de klant zoals bepaald in artikel 5.3, of wegens in gebreke blijven van de klant, worden alle nog aan Mechelair verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar onverminderd enig ander recht waarover Mechelair beschikt op basis van deze algemene voorwaarden of het toepasselijk recht. 

Artikel 11 Overmacht 

11.1 Indien Mechelair bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht, of andere omstandigheden buiten haar wil om, verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de klant na te komen (of de uitvoering van deze verbintenissen voor Mechelair te belastend zou worden), onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts een deel ervan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft Mechelair het recht om, zonder rechtelijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Mechelair tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. 

11.2 Als overmacht of andere omstandigheden buiten de wil van Mechelair om zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Mechelair ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst door Mechelair substantieel wordt verhinderd of onevenredige inspanningen vergt. 6 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1 Mechelair kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie vermeld op haar website https://mechelair.be. 

Mechelair aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan door toepassing, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op haar website https://mechelair.be. 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus nooit als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

De website van Mechelair bevat backlinks naar andere websites. Mechelair draagt evenmin verantwoordelijkheid of verplichting voor de informatie noch inhoud van websites die gelinkt zijn aan haar website. Een link naar een andere website is enkel voor het gemak van de gebruiker. Het surfen naar en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte sites is steeds op eigen risico. Mechelair behoudt zich het recht voor om elke backlink van haar website op enig moment aan te passen of te verwijderen. 

12.2 Mechelair verbindt zich ertoe alle door haar te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Mechelair zijn middelenverbintenissen. Mechelair is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. 

12.3 Mechelair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten of enige andere contractuele tekortkoming in hoofde van de klant. 

12.4 Het is aan de klant verboden enige koeltechnische handeling te stellen vooraleer Mechelair is overgaan tot aansluiting van de koeltechnische installatie. 

Mechelair kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de koeltechnische of andere handelingen die door de koper of enige derde werden verricht alvorens tot de aansluiting door Mechelair BV werd overgegaan. 

12.5 Mechelair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden. 

Mechelair zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van klanten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Mechelair of een aangestelde. 7 

12.6 De aansprakelijkheid van Mechelair met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval steeds beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, en dit naar keuze van Mechelair. 

De totale aansprakelijkheid van Mechelair zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Mechelair werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. 

12.7 Voor wat betreft diensten van derden, aanvaardt Mechelair geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derden bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten 

13.1 De inhoud van de website van Mechelair, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto’s, grafische illustraties, tekeningen, handelsnamen en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. 

Voor de gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Mechelair. 

13.2 De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de software, nodig voor het beheer van de inhoud van de website, behoren exclusief toe aan Mechelair of een derde waarmee Mechelair hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. 

13.3 De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten eveneens uitsluitend bij Mechelair. 

De levering van producten en/of diensten strekt derhalve nooit tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten. 

13.4 De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Mechelair te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om ze te beschermen. 

De klant zal Mechelair direct informeren van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Mechelair waarvan hij/zij op de hoogte is. 8 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 

14.1 Mechelair behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de klant geleverde producten totdat het verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventuele intresten en kosten, voor alle door Mechelair geleverde producten en diensten geheel is voldaan door de klant. 

14.2 Het is de klant verboden de door Mechelair geleverde goederen of installaties te verplaatsen, te vervreemden, er op welke wijze dan ook over te beschikken, vooraleer de prijs is voldaan. 

Artikel 15 Faillissement klant 

Mechelair behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren in geval van faillissement van de klant. 

Artikel 16 Privacy 

Mechelair verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de klant op een zorgvuldige manier te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en deze enkel te verwerken voor de doeleinden en rechtsgronden beschreven in haar privacy beleid. 

De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de Mechelair te richten via het emailadres info@mechelair.be. 

Artikel 17 Klachtenregeling 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen de 8 dagen na ontdekking van het mogelijke gebrek schriftelijk en volledig omschreven te worden ingediend bij Mechelair via het emailadres info@mechelair.be. 

De bij Mechelair ingediende klachten zullen binnen een termijn van 8 dagen vanaf de ontvangst van de klacht worden behandeld. Indien de behandeling van de klacht meer tijd vraagt zal de klant binnen voornoemd termijn van 8 dagen alleszins een ontvangstbevestiging toegestuurd worden. 9 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen 

Op de overeenkomsten en/of geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd; Mechelair behoudt zich evenwel het recht voor gedingen in te leiden voor de rechtbank welke bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit bevoegdheidsbeding. 

© Mechelair (Air BV) | BE 0758.484.570 | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus